Aby táto stránka fungovala správne, používame Cookie. Súhlasíte s používaním?
  
Súhlasím
-25% OFF
-30% OFF
-40% OFF
-50% OFF
-70% OFF

Záruka

V prípade záručných problémov volajte na telefónne číslo +36(70) 684-1240, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu kermigarage@gmail.com

 

Náš zákaznícky servis sa zaoberá s opravou opotrebovaných, chybných tovarov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa môžete obrátiť na zákaznícky servis webshopu, ktorý nájdete v sekcii kontakty.

 

ZÁRUKA

 

Zákazník v prípade chybného plnenia služieb poskytovateľa môže uplatnit svoj  nárok na záruku. V prípade spotrebiteľských zmlúv zákazník považovaný za spotrebiteľa si môže uplatniť záruku počas dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa doručenia produktu (produktov) a to na vady výrobku, ktoré v čase doručenia už existovali. Po prekročení dvojročnej zákonnej lehoty nárok na záruku už uplatniť nevie.

 

Zákazník-podľa výberu-môže požiadať o opravu alebo výmenu, výnimkou je ak zákazníkom vybraná služba nie je možná, alebo pre poskytovateľa by to viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom v porovnaní s ostatnými službami. V prípade, ak o opravu alebo výmenu Zákazník nepožiadal, alebo o ňu požiadať nemohol, môže požiadať o úmernú kompenzáciu, alebo môže vadu na náklady poskytovateľa opraviť, môže dať niekomu opraviť- posledná možnosť- môže odstúpiť od zmluvy. V prípade bezvýznamnej vady odstúpenie od zmluvy možné nie je.

 

Zákazník si môže zo zvoleného spôsobu záruky prejsť na iný, avšak je povinný niesť prechodné náklady, výnimkou je ak je to oprávnené, alebo dal na to dôvod poskytovateľ.

 

Zákazník je povinný ihneď po objavení chyby bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov od objavu oznámiť poskytovateľovi.
[Lehoty na oznámenie vád a na uplatnenie nároku]
Ptk: 6:169 §:Spotrebiteľ chybu-po objavení-je povinný oznámiť výrobcovi bez omeškania. Na základe záručných práv musí byť chyba po objavení oznámená čo najskôr, to však ale neznamená, že výrobok chybný, opotrebovaný nosí, používa naďalej, alebo zvýši škodu. Za škodu vzniknutú v dôsledku oneskoreného oznámenia je zodpovedný spotrebiteľ.

 

„Po vzniku chýb do oznámení sa obuv nemá ďalej nosiť- v opačnom prípade to má za následok stratu záruky ”
Nosenie chybného výrobku nemôže byť považované za správne použité - „prenosenie. ”

 

Zákazník môže uplatniť nárok na záruku priamo u poskytovateľa.

 

Do šiestich mesiacov odo dňa plnenia zmluvy, uplatnenie záruky okrem oznámenia chýb nemá žiadne ďalšie podmienky, pokiaľ zákazník preukáže, že produkt zakúpil u poskytovateľa (preukázaním faktúry, alebo kópiou faktúry. V takom prípade môže byť poskytovateľ oslobodený od záruky len vtedy, ak tento predpoklad naklonení a potvrdí, že závada produktu vznikla po prevzatí tovaru zákazníkom. Pokiaľ poskytovateľ preukáže, že vzniknutie závady možno pripísať zákazníkovi, nie je povinný vyhovieť zákazníkom oznámenej reklamácii. Avšak po šiestich mesiacoch od dátumu plnenia zmluvy je zákazník povinný preukázať, že zistená chyba existovala rovnako aj v čase plnenia.

 

Je zrejmé, že pre uplatnenie akejkoľvek záruky je  potrebné produkt(y) vrátiť poskytovateľovi na adresu uvedenú zákazníckym servisom. Poskytovateľ prevezme výlučne čistý produkt(y), produkt(y) zašpinené vráti späť zákazníkovi.

 

V prípade, ak zákazník svoje záručné nároky –z hľadiska označenej vady-uplatní oddelene od časti svojho produktu.

 

V prípade výmeny alebo odstúpenia od zmluvy zákazník nie je povinný hradiť poplatky, ktoré vznikli v dôsledku správného použitia produktu. Poplatky, ktoré vznilki v dôsledku nesprávneho použitia, hradí zákazník poskytovateľovi služieb.

 

V prípade chybného plnenia náklady súvisiacie s plnením záručných povinností nesie poskytovateľ. Poskytovateľ s ohľadom na plnenie záručných povinností hradí u zákazníka vzniknuté náklady výlučne po preukázaní dôveryhodných dôkazov (faktúra, podací lístok, atď). Ak k vzniknutiu vady prispel nedodržanie návodu na používanie,  náklady vzniknuté s plnením záručných povinností je povinný hradiť zákazník, v prípade znalosti návodu na používanie, alebo v prípade ak poskytovateľ splnil svoju povinnosť poskytovať informácie v tomto ohľade. Ak sa preukáže, že vada výrobku vznikla po plnení, (čiže poskytovateľ nepslnil chybne), potom náklady vzniknuté z overenia záručných povinností (vrátane poplatkov vzniknutých z vrátenia produktu pre zákazníka) nesie zákazník.

 

FORMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE K DISPOZÍCII TU: PDF

 

Pokiaľ spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie nepoužíva spoločnosťou vydaný formulár,vyhlásenie musí prinajmenšom obsahovať opis vady, vybraný druh záruky, meno odberateľa, dodaciu adresu a číslo objednávky.

 

Za prípadné zvniknuté chyby v cenách a v popise produktov nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

 

Naša korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.

 

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

Zákazník svoje sťažnosti týkajúce sa činnosti služby, alebo výrobku môže podať na uvedených kontaktoch.
Podľa súčasnej legislatívy pri podaní ústnej sťažnosťi, poskytovateľ sťažnosť okamžite preskúma a podľa možností napraví, v prípade že druh sťažností to umožnuje.

 

Písomne podanú sťažnosť je poskytovateľ povinný po obdražaní sťažností preskúmať do tridsiatich dní, následne zmysluplne reagovať, zabezpečiť, prijať opatrenia, aby bola odpoveď zákazníkovi doručená.

 

Ak poskytovateľ sťažnosť zamietne, je povinný svoje stanovisko v odpovedi o zamietnutí odôvodniť.

 

Sťažnosť zaznamenanú v zápisnici a kópiu odpovede zo strany poskytovateľa musí poskytovateľ uchovávať po dobu piatich rokov.

 

Poskytovateľ prijíma sťažností zo strany zákazníka na uvedených priamych kontaktoch.

 

Ďalšie možnosti na uplatnenia nároku

 

Pokiaľ spotrebiteľský spor medzi spotrebiteľom a zákazníkom sa v priebehu niekoľkých vyjednávaní nevyrieši, pre zákazníka sú dostupné nasledujúce možností:

 

a) Zápis do knihy kupujúcich. Kniha kupujúcich je dostupná v každom obchode poskytovateľa. Na písomné záznamy v tejto knihe poskytovateľ odpovedá písomne do 30 dní.
b) Podanie sťažností na úrade pre ochranu spotrebiteľa. Ak si zákazník všimne akékoľvek porušenie práv spotrebiteľa je oprávnený podať sťažnosť podľa miesto pobytu na príslušný úrad pre ochranu spotrebiteľa. Po prešetrení sťažností, orgán rozhodne o priebehu procesu konania na ochranu spotrebiteľa. Regionálne kontakty: http://www.nfh.hu/teruleti
c) Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Mimosúdny spor týkajúci sa spotrebného tovaru kvality, bezpečnosti a uplatňovanie pravidiel zodpovednosti za výrobok, ako aj uzavretia zmluvy a plnenia, za účelom nájdenia zmierovacieho konania zákazník môže začať konanie na príslušnom úrade podľa miesta svojho bydliska. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei (Kontakt na subjekt zaoberajúci sa alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov v Budapesti) :
Adresa:  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Korešpondenčná adresa:  1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Budapesti Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (Hlavné mesto úradu vlády v Budapesti, Odbor pre ochrany spotrebiteľa a licenčného konania, Odbor ochrany spotrebiteľa)
Adresa: 1052 Budapest, Városház u. 7
Korešpondenčná adresa: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefon: 06-1-450-2598
E-mailová adresa: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
d) Súdne konanie. Zákazník je oprávnený požadovať súdne vymáhanie na nároky vyplývajúce zo spotrebiteľského sporu, v súlade s ustanovením zákona III.o Civilnom konaní z roku 1952.